Adatkezelés

A www.motorstore.hu weboldal használatához kapcsolódó marketing célú adatkezeléshez

ADATKEZELÉS
ADATKEZELÉS

A honlap használata

A www.motorstore.hu -, annak bármely oldala, bárki által szabadon látogatható, annak megnyitáshoz sem személyes, sem egyéb adat, információ megadására nincs szükség. A honlapon lévő információk kizárólag tájékoztató jellegűek, nem teljes körűek. A honlap tulajdonosa az Motor Store Kft., jogosult a honlapját bármikor módosítani vagy elérhetőségét átmenetileg korlátozni. Az Motor Store Kft. nem garantálja a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát és hibamentességét. A honlap látogatása, az azon lévő információk felhasználása a látogató saját felelősségére történik.

Szellemi alkotáshoz fűződő jogok

A www.motorstore.hu honlap a Motor Store Kft. tulajdona. A honlapon és annak oldalain található minden képi és szöveges tartalom, valamint azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak és kifejezetten a honlapokon való megjelenést célozzák. A honlap tartalom bármilyen formában – a személyes tájékozódás érdekében történő felhasználást meghaladó mértékben – történő felhasználása – ideértve annak módosítását, másolását, terjesztését, sokszorosítását, publikációban vagy prezentációban történő szerepeltetését, nyilvánosságra hozatalát – kizárólag a tulajdonos és adott esetben az érintett (pl.: munkavállalók fényképei) kifejezett erre vonatkozó, előzetes írásos engedélyével lehetséges.

Felelősség

A weboldalon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért a tulajdonos felelősséget nem vállal, ezért kérjük, hogy a megfelelő, naprakész és teljes körű információk megismerése érdekében a weboldal kapcsolati menüpontjában található elérhetőségeken kérjen tájékoztatást. A tulajdonos nem vállal felelősséget azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából adódnak – ideértve azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A jelen tájékoztató (Tájékoztató) a Motor Store Kft (MSK) által kezelt, azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó a www.motorstore.hu weboldalon megadott bármely információ (személyes adat) kezelésére vonatkozik.

Motor Store Kft. adatai

Székhely: 2051 Biatorbágy, Bíbor utca 5914. Adószám: 24971661-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-170924 E-mail:

Adatkezelők átlátható módon, a közöttük létrejött megállapodásban határozzák meg az EU Általános 2016/679. számú Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) szerinti kötelezettségek teljesítéséért fennálló feladataikkal összefüggő felelősségük megoszlását. Adatkezelők a GDPR rendelkezéseit 2018. május 25-től kötelesek alkalmazni. Adatkezelők, magukra nézve kötelezőnek ismerik el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállalnak arra, hogy tevékenységükkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Tájékoztató hatálya és elérhetősége

Adatkezelők fenntartják a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsák. A hatályos Tájékoztató mindenkor elérhető www.motorstore.hu weboldalon, vagy kérésére átadjuk Önnek a mindenkor hatályos Tájékoztatót nyomtatott formában is.

A Tájékoztató megismerése és elfogadása

A személyes adat rendelkezésre bocsátásával Ön megerősíti, hogy a Tájékoztatónak az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.

A kezelt adatok köre és adatkezelési célok

Adatkezelők által kezelt, a weboldalon megadott személyes adatok köre, az adatkezelési célok, valamint az adatkezelés időtartama és az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak köre. Adatkezelés célja - Reklámanyagok (pl. friss információk és az induló projektek kapcsán tájékoztatás) küldése emailben és telefonon (közvetlen üzletszerzés) Adatkezelők részéről. A www.motorstore.hu weboldalon – található ajánlatok, iránt érdeklődő ügyfelek közvetlen megkeresése a szolgáltatások ügyfelekkel való megismertetése céljából, telefonos úton vagy e-mailben.

Adatkezelés jogalapja - A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) 6. §(1) és a GDPR 6. cikk 1 a) pontja – az érintett személy előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása.

Kezelt adatok köre - A www.motorstore.hu oldal regisztrációs felületén megadott adatok: név, email, telefonszám, melyik ajánlat típus érdekli, milyen motort keres, hírlevél feliratkozás státusza, hol hallott rólunk, és bármely egyéb adat és üzenet, amit Ön felületen rendelkezésünkre bocsát. Adatkezelés időtartama - Ön bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja a jelen adatkezelési célhoz adott hozzájárulását (leiratkozhat a reklámokról és a tájékoztatásról) a jelen Tájékoztatóban meghatározott elérhetőségeken.

Hozzáférésre jogosultak köre - Adatkezelők vezető tisztségviselői és értékesítési munkatársai. Adatfeldolgozó partnereink - Az Adatfeldolgozóként eljáró szerződéses partnerek az adatok felhasználásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit Adatkezelők határozzák meg, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak. Az adatokat nem dolgozhatják fel saját céljukra, nem adhatják át harmadik személy részére, és csak a meghatározott feladatok elvégzéséhez szükséges mértékben férnek hozzá az adatokhoz, amelyeket Adatkezelők rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni.
Domain és tárhely szolgáltatás - ININET Internet Kft. székhely: 1063 Budapest Szinyei Merse utca 10. Adószám: 23537646-2-42 Cégjegyzékszám: 01-09-970252

Sütik (cookie-k) kezelése

A sütik (cookie-k) olyan fájlok, melyek információt tárolnak a honlap látogatóinak merevlemezén vagy webes keresőjén. Ezek segítségével látjuk például, hogy a látogatók a weboldal mely részeit használják, és mennyi időt töltenek ott.A sütik például lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, ha Ön korábban azt már meglátogatta, vagy segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ezen technikai információk névtelen vagy általános jellegű adatok, melyekből a honlap látogatóinak személye nem azonosítható, nem minősülnek személyes adatnak, így nem tartoznak ezen Tájékoztató hatálya alá. Minden honlaplátogató beállíthatja webes keresőjét, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítést küldjön, ha süti érkezik a gépére.

A leggyakrabban használt böngészők esetében a sütik kezelésére vonatkozó menüpontok:
Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer

A www.motorstore.hu a Google Inc. Google Analytics szolgáltatását használja. A Google Analitycs cookie­kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP­címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. Adatvédelmi irányelvei megtalálhatók az alábbi linken: "Privacy" A Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie­k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról szóló információk: "ADs".

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Adatkezelők. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választják meg és üzemeltetik, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelők gondoskodnak az adatkezelés biztonságának védelméről, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújtsanak.
Adatkezelők az adatkezelés során megőrzik

 • a titkosságot: csak az férhet hozzá az információhoz, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédik az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodnak arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve ­ a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével ­törlését a 2. pontban megadott elérhetőségeken.
Az érintett kérelmére a Adatkezelők tájékoztatást adnak az általuk kezelt, illetőleg az általuk megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Adatkezelők költségtérítést állapíthatnak meg.
Adatkezelők a személyes adatot törlik, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.Adatkezelők a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesítik, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzik, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény­kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Adatkezelők ­ az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével ­ a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálják, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatják. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelők az adatkezelést ­ beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is ­ megszüntetik, és az adatokat zárolják, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesítik mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbították, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen ­ annak közlésétől számított 30 napon belül ­ bírósághoz fordulhat. Adatkezelők az érintett adatát nem törölhetik, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. Az érintett a jogainak megsértése esetén Adatkezelők ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Adatkezelők az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtérítik. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni - Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36 1 391 1400 Telefax: +36 1 391 1410 Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Definíciók

Az adatkezeléssel kapcsolatos fontosabb fogalmak a honlapon megadott adatok, Adatkezelők általi kezelésével összefüggésben: Érintett bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. Személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, azérintettre vonatkozó következtetés. Hozzájárulás az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez; adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseketmeghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. Adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. Adatkezelés az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi. Tiltakozás az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. Adattovábbítás az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele. Nyilvánosságra hozatal az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele. Adattörlés az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges. Adatmegjelölés az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából. Adatzárolás az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából. Adatmegsemmisítés az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. Harmadik személy olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval. Harmadik ország minden olyan állam, amely nem EGT­állam. Kötelező szervezeti szabályozás (BCR – binding corporate rules) ​multinacionális társaságok által alkalmazott és a bejegyzés székhelye szerinti EU tagállam adatvédelmi hatósága által jóváhagyott kötelező magatartási kódex. Ennek értelmében a multinacionális cégcsoport vállalja, hogy a vállalatcsoporton belüli, az EU tagállamok területéről harmadik, nem uniós országba történő adattovábbítás során megfelelő, a célországban egyébként szokásosnál nagyobb szintű védettséget biztosít az általa továbbított személyes adatoknak. Adatvédelmi incidens ​magában foglal minden jogellenes adatkezelést, függetlenül attól, hogy azokat szándékosan vagy gondatlanul, esetleg technikai hiba miatt valósították meg. Az ilyen adatvédelmi incidensekről az adatkezelőnek nyilvántartást kell vezetnie abból a célból, hogy azokról információt adhasson az érintetteknek, valamint hogy az adatvédelmi hatóság ellenőrizhesse az adatkezelőnek az incidensekkel kapcsolatos tevékenységét.

 • SZERVIZ

  Motor és kerékpár

  Nálunk vásárolt és hozott motorok és kerékpárok teljes körű szervizelése és felújítása, alkatrészek beszerzése, garanciával ...

  SZERVIZ

  Motor és kerékpár

  Nálunk vásárolt és hozott motorok és kerékpárok teljes körű szervizelése és felújítása, alkatrészek beszerzése, garanciával ...

 • MOTORÉPÍTÉS

  Utcai és verseny gépek

  Egyedi motorkerékpárok tervezése és építése, restaurálása ...

  MOTORÉPÍTÉS

  Utcai és verseny gépek

  Egyedi motorkerékpárok tervezése és építése, restaurálása ...

 • MOTORMENTÉS

  Traileres szállítás

  Újonnan vásárolt vagy műszaki hibás, sérült motorkerékpárok mentése és szállítása az ország egész területén ...

  MOTORMENTÉS

  Traileres szállítás

  Újonnan vásárolt vagy műszaki hibás, sérült motorkerékpárok mentése és szállítása az ország egész területén ...

 • TÁROLÁS

  Motorok, kerékpárok, abroncsok

  Szakszerű tárolás, megőrzés akár egész télen, szezon előtti átnézéssel, felkészítéssel ...

  TÁROLÁS

  Motorok, kerékpárok, abroncsok

  Szakszerű tárolás, megőrzés akár egész télen, szezon előtti átnézéssel, felkészítéssel ...

 • ÜGYINTÉZÉS

  Hitel, biztosítás, vizsgáztatás, átírás

  Teljes ügyintézés nem csak a nálunk vásárolt járművekkel kapcsolatban ...

  ÜGYINTÉZÉS

  Hitel, biztosítás, vizsgáztatás, átírás

  Teljes ügyintézés nem csak a nálunk vásárolt járművekkel kapcsolatban ...

 • SISAKDESIGN

  Bokósisakok személyre szabása

  Bukósisakok egyedi stílusú megjelenésének tervezése ...

  SISAKDESIGN

  Bokósisakok személyre szabása

  Bukósisakok egyedi stílusú megjelenésének tervezése ...

ASESSO MOTORRAD FOKT MOTOR SHOX RED RACING
EBC BRAKES FULLCONTROL TRÉNING
Partnereink
ABUS AGV AKRAPOVIC ALPINSTARS ANLAS BERING BERNER BS BATTERY BMW Motorrad BRIDGESTONE CASTROL CONTINENTAL DAYTONA DID CHAIN DURACELL DIFI DR RACING DUCATI DUNLOP ENI FIRESTONE Forma FULBAT BATTERY GIVI HEIDENAU HEPCO&BECKER HIFLO FILTRO HJC HONDA KENDA LS2 MACNA MENABO METZELER MICHELIN MITAS MT HELMETS NEUZER NOX NGK OXFORD PIRELLI JT SPORTCKETS POLISPORT POLINI ROLEFF RÖMER REV'IT RMS SAVA SEVENTY SHAD SHARK SIXGEAR SUZUKI SXP TRIBOLITE UVEX VARTA VICMA YAMAHA YOKOHAMA Z-TECH
Márkák a kínálatban
Motor Store Kft. Adatkezelés Online megjelenés: PffdeMar

Tájékoztatunk kell, hogy a honlap használatával elfogadod a cookiekezelést ;) Természetesen megismerheted adatkezelési irányelveinket ...

Rendben